۳۱ آگوست

کنسرت مرتضی

MORTEZA and SARA DIBA in SASKATOON

انجمن فرهنگی ایرانیان ساسکاتون روز شنبه ۳۱ آگوست میزبان کنسرت دو نفره مرتضی و سارا دیبا خواهد بود. محل برگزاری کنسرت سالن The Broadway Theatre بوده، و بلیط فروشی به زودی در همین صفحه اعلام خواهد شد.

Saskatoon Iranian Cultural Association will be hosting Morteza’s concert on August 31, along with an amazing performance by Sara Diba. Visit us soon to find more information about ticketing, at The Broadway Theatre.